Basket_selected
Koszyk jest pusty

Regulamin

regulamin

REGULAMIN DROGERII INTERNETOWEJ

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.drogeriasyrenka.pl (zwana dalej: „Drogerią Internetową”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§ 1 Definicje


1. Biuro Sprzedawcy - oznacza miejsce wydzielone przez Sprzedawcę, a przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: ul. Marszałkowska 20/22, 00-590 Warszawa.

2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

4. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów - Firmę kurierską DPD.

5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Drogerii Internetowej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Drogerii Internetowej.

6. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

7. Konsument - oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

9. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Drogerii Internetowej. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Drogerii Internetowej.

12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Drogerii Internetowej.

13. Sprzedawca - oznacza spółkę Farma Syrenka sp. z o.o., ul. Jana Kasprowicza 20, 01-871 Warszawa, NIP: 118-16-13-384, o nr REGON 017399948, KRS: 00000587, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, będąca jednocześnie właścicielem Drogerii Internetowej

14. Strona Internetowa drogerii - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi drogerię Internetową, działające w domenie www.drogeriasyrenka.pl.

15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej drogerii.

16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

17. Umowa o prowadzenie Konta Klienta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne prowadzenie przez Sprzedawcę Konta Klienta w Drogerii Internetowej.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Drogerii Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej drogerii i jej poszczególnych elementów (a zwłaszcza elementów wizualnych oraz techniczno-informatycznych, np. kodu źródłowego, itp.), a także do wzorców, formularzy należą do Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 2, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Wszystkie użyte na Stronie Internetowej drogerii nazwy Towarów, produktów, marek, znaki graficzne wiążące się z Towarami są własnością odpowiednich firm, ale Sprzedawca jest uprawniony do korzystania z nich w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Drogerii Internetowej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdyby Towar zakupiony przez Klienta nie był zapakowany w opakowanie identyczne z przedstawieniem Towaru na Stronie Internetowej drogerii.

3. Drogeria Internetowa jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej drogerii, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Drogerii Internetowej lub Strony Internetowej drogerii przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

5. Opisy Towarów na Stronie Internetowej mogą posiadać formę skróconą. Przed użyciem Towaru należy zapoznać się z ulotką dołączoną do Towaru.

6. Towary prezentowane na Stronach Internetowych drogerii, w odniesieniu do których było to wymagane, zostały dopuszczone do obrotu na terenie RP na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych organów administracji. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

§ 3 Korzystanie z Drogerii Internetowej

1. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Drogerii Internetowej wyłącznie w celu, w jakim drogeria Internetowa została stworzona

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Drogerii Internetowej było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3. W celu złożenia zamówienia w Drogerii Internetowej oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych drogerii, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Drogerii Internetowej, Strony Internetowej drogerii lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Drogerii Internetowej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Drogerii Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i programy chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Nadto, Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Drogerii Internetowej.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej drogerii i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego muszą dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą;

c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego. Niezapoznanie się z treścią Regulaminu lub niepotwierdzenie tego faktu skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia poprawnej Rejestracji;

d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, tj. Umowy prowadzenia Konta Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta, realizacji i wykonania Umów sprzedaży, oraz składanie Klientowi przez Sprzedawcę oraz Sprzedawcy przez Klienta oświadczeń woli związanych z realizacją Umowy o prowadzenie Konta Klienta jak i Umów sprzedaży.

6. W trakcie Rejestracji, lub w późniejszym terminie w ustawieniach Konta Klienta, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, względnie w późniejszym terminie, w ustawieniach Konta Klienta.

7. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca podkreśla, że wyrażenie takiej zgody jest opcjonalne, tj. nie stanowi warunku zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta Klienta.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem zmiany Loginu. Obowiązkiem Sprzedawcy w ramach zawartej Umowy o prowadzenie Konta Klienta będzie utrzymanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Konta Klienta w Drogerii Internetowej, dzięki któremu Klient może korzystać z usług świadczonych przez drogerię Internetową, a w szczególności – dokonywać zakupu towarów w Drogerii Internetowej. W ramach zawartej Umowy o prowadzenie Konta Klienta, Klient jest zaś uprawniony do korzystania z Konta Klienta, w sposób szczegółowo opisany w niniejszym Regulaminie, co zwłaszcza obejmuje dokonywanie zakupów w Drogerii Internetowej.

9. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej (tj. innej niż Klient), Klient powinien zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien także niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej drogerii.

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej drogerii nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

2. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "KUPUJĘ" pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej drogerii. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, co następuje przez wybór polecenia „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wyborem polecenia „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Sprzedawca informuje Klienta o:

a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem,

b) łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport, usługi pocztowe oraz innych opłat, a gdy nie można ustalić ich wysokości, o obowiązku ich poniesienia przez Klienta, jak i ze wskazaniem wszelkich innych dodatkowych płatności, jakie miałby ponieść Klient,

c) minimalnym czasie trwania zobowiązania Klienta do zapłacenia ceny za Towary znajdujące się w „KOSZYKU”.

3. Złożenie zamówienia, poprzez wybór polecenia „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach; Klientowi przysługują uprawnienia określone w ust. 6.

6. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia, a Klienta z obowiązku uregulowania zapłaty);

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa, a Klienta z obowiązku uregulowania zapłaty w odpowiedniej części);

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia, poza kosztami wskazanymi w zamówieniu).

7. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, lub w razie zajścia przypadków określonych w ust. 6 lit. b) i c), Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w § 5 ust. 3.

8. Ceny na Stronie Internetowej drogerii zamieszczone przy danym Towarze:

a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych oraz wszelkich innych dodatkowych opłat, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

9. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej drogerii w momencie składania zamówienia przez Klienta.

10. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności, a przed wyborem polecenia „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

11. Jeszcze przed złożeniem zamówienia, Sprzedawca określa akceptowalne sposoby płatności za zamówione Towary. Klient określa sposób płatności po złożeniu zamówienia. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:


a) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność nastąpi w Biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy po uiszczeniu opłaty);

b) płatność za pomocą karty przy odbiore osobistym w Biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę oraz po otrzymaniu z systemu płatności obsługującego Drogerię Internetową informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności , zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy).

c) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z dostawą (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

d) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z odbiorem osobistym w Biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy);

e) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności obsługujący Drogerię Internetową (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę oraz po otrzymaniu z systemu obsługującego Drogerię Internetową informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

f) płatność za pomocą karty poprzez zewnętrzny system płatności obsługujący Drogerię Internetową (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę oraz po otrzymaniu z obsługujący Drogerię Internetową informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

g) płatność gotówka przy dostawie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę towar zostanie wydany przez dostawcę po uiszczeniu opłaty).

12. W przypadku, gdy Klient wybierze formę płatności za zamówiony towar inną niż płatność przy odbiorze Dostawcy, termin na zapłatę ceny sprzedaży wraz z innymi opłatami wynosi 10 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

13. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

14. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w §7 i §8 poniżej.

15. Po skompletowaniu zamówienia, a przed jego złożeniem, Sprzedawca określa akceptowalne sposoby dostarczenia Towarów oraz ewentualne ograniczenia związane z ich dostarczeniem. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

16. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

17. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

18. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 8:00-20:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

19. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, a także potwierdzenie zawarcia umowy oraz treść niniejszego Regulaminu na trwałych nośnikach, tj. w formie papierowej

20. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Drogerii Internetowej przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 6 Zgłoszenia wady i gwarancje

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku gdy zamówiony Towar będzie miał wady.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do zgłoszenia wady Towaru przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym Załącznikiem nr 1. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Drogeria Syrenka ul. Marszałkowska 20/22, 00-590 Warszawa. Klient winien także oświadczyć, czy żąda obniżenia ceny, albo czy żąda wymiany Towaru na nowy, albo czy żąda usunięcia wady w Towarze. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna. Obniżenie ceny powinno nastąpić w takiej proporcji, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca nie będzie zobowiązany żądaniem Klienta, jeśli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie; jeśli Klientem jest Konsument, przysługuje mu prawo do żądania od Sprzedawcy wymiany Towaru na wolny od wad, jeśli Sprzedawca zaproponował usunięcie wady, albo żądanie usunięcia wady, jeśli Sprzedawca zaproponował wymianę Towaru na wolny od wady, chyba, że w/w żądania Konsumenta są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Sprzedawca może odmówić żądaniu usunięcia wady, albo wymiany Towaru na nowy w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

5. W razie, gdyby Towar wymieniony lub naprawiony ponownie miał wadę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wady albo wymiany Towaru, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy; Klient nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu, jeśli wada jest nieistotna.

6. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

7. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio gwarantowi, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży oraz Umowy o prowadzenie Konta Klienta

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej drogerii, jak i stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu

2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:

a) bezpośrednio w Biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 8:00-20:00 lub

b) za pośrednictwem osoby trzeciej, a w szczególności – trudniącej się przewozem przesyłek, przez wysłanie Towaru na adres Biura Sprzedawcy.

3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w następujących wypadkach:

a) w odniesieniu do świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone,

b) w odniesieniu do świadczeń, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

c) w odniesieniu do Towarów mających krótki okres przydatności do spożycia,

d) w wypadku Towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które to Towary po otwarciu opakowania nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru.

4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o prowadzenie Konta Klienta bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie Konta Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o prowadzenie Konta Klienta zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej drogerii, jak i stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 8 Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:

a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

b) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;

c) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania zgłoszenia wady, zgodnie z §6 Regulaminu.

2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta chyba że Klient zgodzi się na zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim zwróceniu się do Klienta w celu przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego, względnie przekazu pocztowego.

b) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem zewnętrzny system płatności obsługujący Drogerię Internetową, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

§ 9 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca, w ramach Umowy o prowadzenie Konta Klienta, świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi, przy czym ich świadczenie odbywa się w sposób nieodpłatny:

a) Prowadzenie Konta Klienta;

b) Newsletter;

c) Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych drogerii;

d) Wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy.

2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zobowiązuje się wykonywać umowę z należytą starannością, chyba, że na skutek okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności, nie jest możliwe należyte wykonywanie Umowy o prowadzenie Konta Klienta.

3. Umowa o prowadzenie Konta Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony, z możliwością jej wypowiedzenia zgodnie z ust. 16. 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.

5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej , wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej drogerii. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie aktywowania usługi Newsletter przez Sprzedawcę.

6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach, innych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:

a) informację o nadawcy;

b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;

c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

8. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych drogerii, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

9. Zamieszczając treści oraz udostępniając je, w ramach usługi Zamieszczania opinii o Towarach na Stronach Internetowych drogerii, Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

10. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści publikowane przez Klienta w ramach korzystania z usługi Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych drogerii;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej, o której mowa w §9 ust. 8 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w §9 ust. 8 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w §9 ust. 8 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

12. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §9 ust. 8 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

13. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 ust. 1 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §9 ust. 8, w szczególności w odniesieniu do treści co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

14. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści, udzielając mu w tym zakresie stosownej licencji.

15. Usługa wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej drogerii wiadomości do Sprzedawcy.

16. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania. Stanowi to równocześnie wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta Klienta. Wypowiedzenie odnosi skutek po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. Zgłoszenie żądania może nastąpić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, poprzez wysłania wiadomości e-mail z adresu poczty elektronicznej, wskazanym podczas Rejestracji.

17. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

18. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej drogerii lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

19. Każda ze Stron ponosi we własnym zakresie koszty związane z wykonywaniem Umowy o prowadzenie Konta Klienta, a zwłaszcza: koszt połączenia z siecią Internet, koszt energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń elektrycznych, itp.

§ 10 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Drogerii Internetowej, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

3. Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane na Stronie Drogerii Internetowej, nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, którzy jako jedyni są w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Klient zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.

4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej drogerii narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej drogerii, treści będących przyczyną naruszenia, o ile zgłoszenie zagrożenia lub naruszenia będzie zasadne.

§ 12 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta, z zastrzeżeniem możliwości odmówienia uczynienia zadość żądaniu Klienta w razie zaistnienia przypadków określonych w odpowiednich przepisach.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

8. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

9. Sprzedawca, w związku z wyborem przez Klienta formy płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, uważa za wyraźną zgodą Klienta (wyrażoną wraz z wyborem odpowiedniego sposobu uregulowania zobowiązania) na przekazanie danych osobowych Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych drogerii i nie zawierają danych osobowych Klientów.

11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych drogerii, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

12. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych drogerii na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
13. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c) statystycznym.

14. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych drogerii.

§ 14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Drogerii Internetowej.

2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Drogerii Internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Drogerii Internetowej przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o prowadzenie Konta Klienta w dniu wejścia w życie zmienionego regulaminu; Umowy sprzedaży zawarte przed dniem rozwiązania Umowy o prowadzenie Konta Klienta pozostają jednak w mocy.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez drogerię Internetową do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2015